Van eendimensioneel na omvattend 14 Julie 2020

KURSUS 2: Van eendimensioneel na omvattend: Seniorvolwassenebediening met ‘n verskil

DATUM: 14 JULIE 2020 – VENUE: NG KERK OVERKRUIN (09:00-12:00)

Die kursus handel oor: Die noodsaaklikheid van ‘n omvattende seniorvolwassenebediening in ‘n tyd van die globale en opvallende groei in ouderdom en lewensverwagting van mense. Die gevolglike toenemende “vergrysing” van die kerk, noodsaak ‘n seniorvolwassenebediening wat vars en omvattend is.

Aanbiedingsessies:

Sessie 1 (40 minute met 15 minute besprekingstyd)

Veroudering as fenomeen: Veroudering vanuit ‘n holistiese perspektief beoordeel – van toeka tot nou.

Sessie 2 (40 minute met 15 minute besprekingstyd)

Is betekenisvolle veroudering ‘n teenstrydigheid of ‘n opwindende uitdaging tot lewe?

Sessie 3 (40 minute met 15 minute besprekingstyd)

Die rol van die kerk en pastoraat in veroudering: ‘n omvattende benadering

Motivering vir die kursus:

Alle gemeentes is bewus van die toenemenende veroudering met gepaardgaande groeiende lewensverwagting van hulle lidmate. Sommige sien dit raak, maar weet nie werklik wat om daarmee te maak nie. Ander gaan voort met ‘n uitgediende model van “bejaardesorg”. Die werklikheid van betekenisvolle veroudering noop die kerk en sy pastoraat om nuut en vars te soek na ‘n omvattende bediening wat ‘n groot verskil kan maak.

Tydverdeling:

Aanbiedings:     120 minute

Vrae:                    45 minute

Teetyd:                20 minute

Aanbieder:

Dr Petrus Moolman se PhD in Pastorale Studies (NWU, 2018) bestudeer die seniorvolwassenebediening vanuit ‘n Gerontologies-Pastorale gesigshoek. In sy kwalitatiewe navorsing fokus hy op aspekte wat ouerwordende persone se betekenisvolheid in veroudering blokkeer en watter rol die kerk kan speel in die begeleiding van die ouderwordende persoon tot betekenisvolle veroudering – ook tot voordeel van die kerk. Sy navorsing loop uit op die daarstelling van ‘n praktiese, vars en omvattende benadering wat begeleidend, motiverend en veral deelnemend te werk gaan om die ryke mensepotensiaal in die midde van die gemeente te akkommodeer en positief te laat funksioneer.

KOSTE: R100 PER PERSOON

5 VBO PUNTE

Inskrywingsvorm