Op reis na Newelland 21 April 2020

KURSUS 1: Op reis na Newelland: Pastorale reis met die Alzheimerpasiënt en (huweliksmaat) versorger.

DATUM: 21 APRIL – VENUE: NG KERK OVERKRUIN (09:00 – 12:00)

Kursusganger: Die pastor, enige persoon wat ‘n versorgersrol in die multi-dissiplinêre span vervul sowel as huweliksmaat van persone met Demensie/Alzheimer-demensie

Doelwit: Om die kursusganger in staat te stel om met nuwe insig, entoesiasme en hoop na die mens met demensie of Alzheimer-demensie sowel as die demensieversorger te laat kyk en te bedien

Aanbiedingsessies:

Sessie 1 (40 minute met 15 minute besprekingstyd)

Meer as “kindsheid”: Demensie of Alzheimer-demensie vanuit Siekte- en Pastorale perspektief

Sessie 2 (40 minute met 15 minute besprekingstyd)

Newelland: Die leefwêreld van die persoon met demensie of Alzheimer-demensie

Sessie 3 (40 minute met 15 minute besprekingstyd)

Die emosionele reis van (veral) die huweliksmaatversorger: ‘n noodroep tot die Pastoraat

Motivering vir die kursus:

Die pastoraat in verband met demensie (Alzheimer-demensie in die besonder) word met twee belangrike scenarios gekonfronteer:

  • ‘n Pasiënt wat (afhangend van die fase van die siekte) oënskynlik afgetrokke, verward, gedisoriënteerd en emosieloos voorkom. Die geheelindruk is dat die persoon nie regtig verstaan of reageer nie, ongeag wat die pastor sê of doen.
  • ‘n Versorger (veral ‘n huweliksmaatversorger) wat enersyds buitengewoon positief voorgee, of andersyds depressief, afgetakel en moedeloos oorkom.

Die vraag word dus dikwels gevra of die pastoraat hoegenaamd ‘n verskil kan maak. Behoort kosbare pastorale tyd nie eerder aan mense met goeie prognose afgestaan te word nie? Moet mens nie maar saam met die versorger bid dat die dood spoedig sal intree nie?

Tydverdeling:

Aanbiedings:     120 minute

Vrae:                    45 minute

Teetyd:                20 minute

Aanbieder:

Dr Petrus Moolman se PhD in Pastorale Studies (NWU, 2018) bestudeer die seniorvolwassenebediening vanuit ‘n Gerontologies-Pastorale gesigshoek. In sy kwalitatiewe navorsing op aspekte wat ouerwordende persone se betekenisvolheid in veroudering blokkeer, sonder hy in besonder die toestande van Demensie- en Alzheimer-demensie uit. Hy kyk breedvoerig na die verskille wat die pastoraat aan die lewe van die persoon met demensie sowel as (veral die huweliksmaat) versorger kan maak. Benewens die akademiese studie, word sy ervaring en vaardigheid in dié veld gerugsteun deur ‘n persoonlike versorgingsreis tydens die siekte en dood van sy jong huweliksmaat wat op 65 aan Alzheimer se siekte sterf.

KOSTE: R100 PER PERSOON

5 VBO PUNTE

Inskrywingsvorm